سخنان آلبرت انیشتن (1)

1 

در برابر یک قدرت متشکل و منظم،فقط یک قدرت متشکل و منظم تاب مقاومت دارد!

آلبرت انیشتن


 این دیگر چه معمایی است که هیچکس مرا درک نمیکند ولی همگان مرا می پذیرند

آلبرت انیشتن


اگر واقعیات با نظریات هماهنگی ندارند، واقعیت‌ها را تغییر بده .

آلبرت انیشتن

1

برای دیدن بقیه سخنان آلبرت انیشتن روی اینجا کلیک کنید.