سخنان آلبرت انیشتن (2)

1

تا زمانی که حتی یک کودک ناخرسند روی زمین وجود دارد، هیچ کشف و پیشرفت جدی برای بشر وجود نخواهد داشت.

آلبرت انیشتن


تخیل مهمتر از دانش است.علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر می‌گیرد.

آلبرت انیشتن


سعی نکن انسان موفقی باشی، بلکه سعی کن انسان ارزشمندی باشی.

آلبرت انیشتن

1

برای دیدن بقیه سخنان آلبرت انیشتن روی اینجا کلیک کنید.