سخنان آلبرت انیشتن (4)

1

متوجه هستید که تلگراف سیمی به‌نوعی یک گربهٔ بسیار بسیار درازی است که وقتی دم‌اش را در نیویورک می‌کشید، سرش در لوس‌آنجلس میومیو می‌کند. این را می‌فهمید؟ و رادیو هم دقیقاً به همین شکل کار می‌کند؛ شما پیام‌هایی را از اینجا می‌فرستید و آنها در جایی دیگر دریافتشان می‌کنند. تنها تفاوت در این است که دیگر گربه‌ای وجود ندارد.

آلبرت انیشتن


مسائلی که بدلیل سطح فعلی تفکر ما بوجود می‌آیند، نمی‌توانند با همان سطح تفکر حل گردند

آلبرت انیشتن

1
من با شهرت بیشتر و بیشتر احمق شدم.البته این یک پدیدهٔ نسبی است.

آلبرت انیشتن

1

برای دیدن بقیه سخنان آلبرت انیشتن روی اینجا کلیک کنید.