سخنان آلبرت انیشتن (5)

1


*مهم آن است که هرگز از پرسش باز نایستیم.

آلبرت انیشتن


هیچ کاری برای انسان سخت‌تر از فکرکردن نیست.

آلبرت انیشتن


*دین بدون علم کور است و علم بدون دین لنگ است.

آلبرت انیشتن

1

برای دیدن بقیه سخنان آلبرت انیشتن روی اینجا کلیک کنید.