سخنان آنتوان چخوف (3)

1

اگر شما نمی توانید مردم را از دامان سگ تشخیص بدهید . نمی توانید کار بشر دوستانه انجام دهید

آنتوان چخوف

 

دریا نه معنایی دارد نه ترحّمی

 آنتوان چخوف

 

هیچ چیز افتضاح تر . توهین کننده تر . و افسرده کننده تر از ابتذال وجود ندارد

 آنتوان چخوف

1

برای دیدن بقیه سخنان آنتوان چخوف روی اینجا کلیک کنید.