سخنان آنتوان چخوف (4)

1

 مسکو شهری است که بسیار رنج می برد از آنچه در پس دارد

 آنتوان چخوف

 

این زشت و غیرِ اخلاقی است که چیزی را بدزدید . امّا می توانید چیزهایی را ببرید

آنتوان چخوف

 

عشق رسوایی از نوع شخصی است

 آنتوان چخوف

1

برای دیدن بقیه سخنان آنتوان چخوف روی اینجا کلیک کنید.