سخنان ابو علی سینا (1)

1

اگر میدانستید که یک محکوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد ُآنگاه قدر روزهایی را که با غم سپری میکنید ، می دانستید.  

ابو علی سینا 

 

اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید،در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است

ابو علی سینا 

 

نشان دوست نکو آنست که خطای تو را بپوشاند ،تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد.

ابو علی سینا

1

برای دیدن بقیه سخنان ابو علی سینا روی اینجا کلیک کنید.