سخنان ابو علی سینا (2)

2

تجربه بالاتر از علم است

ابو علی سینا

 

هر که دنیا خواهد ،دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد

ابو علی سینا

 

چیزی که دانش می آراید راستی است.

ابو علی سینا

1

برای دیدن بقیه سخنان ابو علی سینا روی اینجا کلیک کنید.