سخنان ابو علی سینا (3)

3

هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست

ابو علی سینا

 

کسی که به تمرینهای بدنی میپردازد به هیچپ دارویی نیاز ندارد ،درمان او در جنبش و حرکت است.  

ابو علی سینا

 

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود.

ابو علی سینا

 

برای دیدن بقیه سخنان ابو علی سینا روی اینجا کلیک کنید.