سخنان ابو علی سینا (5)

5

.موسیقی ،صدای خداست

ابو علی سینا

 

.هر کس عادت کند که به هر دلیل هر حرفی را باور کند،از صورت انسانی خارج می شود

ابو علی سینا

1

.تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود 

ابو علی سینا

1

برای دیدن بقیه سخنان ابو علی سینا روی اینجا کلیک کنید.