سخنان ارسطو (2)

 

تجربه میوه ای است که آن را نمی چینند مگر پس از گندیدن.

ارسطو

 

خوشبخت و عاقل کسی است که هنگام بیدار شدن با خود می اندیشد .

ارسطو

 

امروز سعی می کنم بهتر ازدیروز باشم.

ارسطو

1

برای دیدن بقیه سخنان ارسطو روی اینجا کلیک کنید.