سخنان ارسطو (3)

 

کسی که به امید شانس نشسته باشد،سالهاست مُرده است.

ارسطو

 

تمایلات خود را میان دو دیوار محکم اراده و عقل حبس کنید .

ارسطو

 

از طرز دعوای زن و شوهر ، به خوبی می توان فهمید که میزان تربیت ، فهم و فرهنگ آنها ، تا چه اندازه است.

ارسطو

1

برای دیدن بقیه سخنان ارسطو روی اینجا کلیک کنید.