سخنان ارسطو (4)

1

برنده ترین سلاح یک زن تقوا ونجابت اوست

ارسطو

 

دو چیز اندوه را از بین می برد یکی دیدار دوستان ، دیگر سخن دانایان و عالمان.

 ارسطو

 

باید از بدی کردن بیشتر بترسیم تا بدی دیدن

ارسطو

1

برای دیدن بقیه سخنان ارسطو روی اینجا کلیک کنید.