سخنان ارسطو (5)

 

پیش از آن که کاری بکنی ، باید کسی باشی .

ارسطو

 

بیشترین تاثیر افراد خوب زمانی احساس میشود که از میان ما رفته باشند.

ارسطو

 

هیچ روح برتری نیست که آمیزه ای از دیوانگی و جنون را در خود نداشته باشد.

ارسطو

1

برای دیدن بقیه سخنان ارسطو روی اینجا کلیک کنید.