سخنان افلاطون (3)

 

زینت انسان به سه چیز است علم ،محبت ،آزادی.

 افلاطون

 

عوام ثروتمندان را محترم می دانند و خواص دانشمندان را.

 افلاطون

 

به عقیده من تنها موضوعی که شایسته است مغز انسان را نگران بدارد آینده فرزندان اوست و اندیشه این موضوع که چه کار کند تا فرزندان او خوشبخت شوند ؟

افلاطون

1

برای دیدن بقیه سخنان افلاطون روی اینجا کلیک کنید.