سخنان الکساندر پوپ (1)

1

طبیعت سراسر هنر است، امّا سرّ آن بر تو مکشوف نیست
اتفاق و تصادف، همه طرح و هدایت است که از دیده ها پنهان است
و ناموزونی ها، تمام هم آهنگی هاست که هنوز شناخته نشده است
و شر و بدی های جزیی در نظام کلْ همه خیر محض است
و علیرغم این عقل خطاکار
یک حقیقت چون آفتاب روشن است
و این است که هر چه هست، همه در جای خود نیکوست.

 الکساندر پوپ

 

 خشم، گرفتن انتقام اشتباه دیگران از خودمان است.

الکساندر پوپ

1

 آن که دروغی می گوید، نمی داند که چه کار دشواری انجام می دهد؛ زیرا می بایست بیست دروغ دیگر نیز در ادامه آن دروغ اول از خود بگوید.  

الکساندر پوپ

 1

برای دیدن بقیه سخنان الکساندر پوپ روی اینجا کلیک کنید.