سخنان الکساندر پوپ (2)


 احمق ها تحسین می کنند و خردمندان تایید.

الکساندر پوپ

 

 انسان راستگو برجسته ترین اثر خداوند است.

الکساندر پوپ

 

 تفریح، همانا خوشبختی کسانی است که قادر به تفکر نیستند.

الکساندر پوپ

1

برای دیدن بقیه سخنان الکساندر پوپ روی اینجا کلیک کنید.