سخنان الکساندر پوپ (3)

 1

 با هر ناراحتی کوچک خشمگین شدن و به دیگران پریدن، نشانه غرور بی اندازه یا کم عقلی است.

 الکساندر پوپ

 

 وضع و حال مردمان تنگ فکر به وضع و حال بطریهای تنگ دهان می ماند؛ هرچه کمتر در خود دارند، با سر و صدای بیشتری آن را به خارج پرتاب می کنند.

 الکساندر پوپ

 

 انسان به دور از اشتباه و خطا است؛ بخشاینده خدا است.

الکساندر پوپ

1

برای دیدن بقیه سخنان الکساندر پوپ روی اینجا کلیک کنید.