سخنان الکسانمدر پوپ (4)

1

 دانش  کم خطرناک است، یا باید آب چشمه را تا قطره ی آخر بنوشید یا هرگز لب نزنید.

الکساندر پوپ

 

 اندیشه های ما در غرفه های بیشمار مغز با زنجیر ناپیدا به یکدیگر پیوسته اند. چون یکی از آنها بیدار شود، هزار تای دیگر نیز سر بر می دارند.

الکساندر پوپ

 

 بهترین راه برای اثبات صفای ذهنی ما نشان دادن خطاهای آن است؛ نهر آبی که ناپاکیهای بستر خود را نمایش می دهد به ما می فهماند که آب، پاک و صاف است.

الکساندر پوپ

 

 نظم، اولین قانون آسمانی است.

الکساندر پوپ

1

برای دیدن بقیه سخنان الکساندر پوپ روی اینجا کلیک کنید.