سخنان بتهوون (2)

1

بهترین لحظات زندگی من لحظاتی بود که در خواب گذراندم. 

بتهوون

 

من برای شادمانی به دنیا نیامده ام، آمده ام تا کارهای بزرگ انجام بدهم. 

بتهوون

 

 موسیقی مانند کشوری است که روح من در آن حرکت می کند. در آنجا هر چیز، گلهای زیبا می دهد و هیچ علف هرزه ای در آن نمی روید. اما تعداد کمی از افراد می فهمند که در هر قطعه از موسیقی چه شوری نهفته است.

بتهوون

1

برای دیدن بقیه سخنان بتهوون روی اینجا کلیک کنید.