سخنان بتهوون (3)

1

هرگاه آسایش، درازمدت و بی دلیل باشد، به تنبلی می گراید.

بتهوون

 

من برای شادمانی به دنیا نیامده ام، من آمده ام تا کارهای بزرگ انجام بدهم.

 بتهوون

 

موسیقی از فکر تراوش می کند و در قلب می نشیند.

 بتهوون

1

برای دیدن بقیه سخنان بتهوون روی اینجا کلیک کنید.