سخنان بتهوون (4)

1

 من می خواهم گریبان سرنوشت را بگیرم، او نمی تواند سر مرا در برابر زندگی خم کند.

بتهوون

 

هنر من باید برای سعادت بیچارگان اختصاص یابد.

 بتهوون

 

من جز خوبی نشان دیگری که نمودار برتری باشد، نمی شناسم. 

بتهوون

1

برای دیدن بقیه سخنان بتهوون روی اینجا کلیک کنید.