سخنان برتراند راسل (5)

1

 اگر خوب زندگی کنی به حتم شاد نمی شوی، اما اگر شاد باشی خوب زندگی خواهی کرد.

برتراند راسل

 

در هر لحظه، یک چیز یگانه و تازه نهفته است.

برتراند راسل

 

بینش نسنجیده و نیازموده برای فراهم آمدن حقیقت کافی نیست، هر چند که بسیاری از مهمترین حقایق نخست به این صورت تجلی کرده اند.

برتراند راسل

1

برای دیدن بقیه سخنان برتراند راسل روی اینجا کلیک کنید.