سخنان بنجامین فرانکلین (3)

1

سحرخیزی یک گنج است.

بنجامین فرانکلین

 

 اگر آدمی بتواند نیمی از آرزوهای خود را برآورده سازد، دو برابر بر گرفتاری هایش می افزاید.

بنجامین فرانکلین

 

 دارایی آن نیست که داری، بلکه چیزی است که با آن خوش باشی.

بنجامین فرانکلین

1

برای دیدن بقیه سخنان بنجامین فرانکلین روی اینجا کلیک کنید.