سخنان بنجامین فرانکلین (4)

1

دشمنان خود را دوست بدارید؛ چرا که آنها موارد ناتوانی‌تان را به شما می‌گویند.

بنجامین فرانکلین

 

 برای پیدا کردن عیبهای یک دختر، از او در نزد دوستانش تعریف کنید.

بنجامین فرانکلین

 

 تنبلی آنقدر آهسته راه می رود که فقر و خواری برای رسیدن به آن دچار مشکل نمی شوند.

بنجامین فرانکلین 

1

برای دیدن بقیه سخنان بنجامین فرانکلین روی اینجا کلیک کنید.