سخنان بهتوون (1)

1

همواره تقوی را به کودکان خود توصیه کنید تنها تقوی عامل خوشبختی است نه پول.

بتهوون

 

ای انسان! خود به یاری خود برخیز! 

بتهوون

 

بیشتر از هنرم به دانش خود مدیونم که نگذاشت با خودکشی به زندگی ام خاتمه دهم.

بتهوون

1

برای دیدن بقیه سخنان بتهوون روی اینجا کلیک کنید.