سخنان بیل گیتس (3)

1

 بهترین کاری که می کنم این است که اشتیاقم را با دیگران قسمت می کنم.

بیل گیتس

 

 پیش از آنکه شما متولد بشوید، پدر و مادر شما هم جوانان پرشوری بودند و تا به آن اندازه که اکنون به نظر شما می رسد، موجب آزردگی خاطر نبودند.

بیل گیتس

 

 اگر در کارتان موفق نیستید، پدر و مادر خود را سرزنش نکنید، از نالیدن دست بکشید و از خطاهای خود درس بگیرید.

بیل گیتس

1

برای دیدن بقیه سخنان بیل گیتس روی اینجا کلیک کنید.