سخنان بیل گیتس (5)

1

پس از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان و استخدام، کسی به شما رقم بسیار زیادی پرداخت نخواهد کرد. به همین ترتیب، پیش از آن که بتوانید به مقام معاون ارشد، با خودرو مجهز و تلفن همراه برسید، باید برای مقام و مزایایش زحمت بکشید.

بیل گیتس

 

 دنیا برای شرافت شما اهمیتی قائل نیست. در این دنیا از شما انتظار می رود که پیش از آن که نسبت به خودتان احساس خوبی داشته باشید، کار مثبتی انجام دهید.

بیل گیتس

1

در زندگی، همه چیز دادگرانه نیست؛ بهتر است با این حقیقت کنار بیایید.

بیل گیتس

 

 1

برای دیدن بقیه سخنان بیل گیتس روی اینجا کلیک کنید.