سخنان توماس ادیسون (1)

4

هیچ چیز واقعا خراب نیست ! حتی ساعتی که از کار افتاده است ، دو بار در روز زمان را درست نشان می دهد .   

توماس ادیسون

 

انسان ها مانند خطوط انگشتان هیچ کدام به هم شبیه نیستند .

توماس ادیسون

1

انسان هر چه بالاتر برود احتمال دیده شدن وصله ی شلوارش بیشتر می شود .

توماس ادیسون

1

برای دیدن بقیه سخنان توماس ادیسون روی اینجا کلیک کنید.