سخنان توماس ادیسون (4)

1 

امید همان قدر برای انسانها اهمیت دارد که بال برای پرندگان .

توماس ادیسون

 

انسان در هر سنی که از کار بازماند بهتر است که بعد بی درنگ بمیرد.

توماس ادیسون

 

بسیاری از ناکامی‌ها ناشی از این است که هنگام تسلیم شدن نمی‌دانید که تا چه حد به موفقیت نزدیکید .

توماس ادیسون

1

برای دیدن بقیه سخنان توماس ادیسون روی اینجا کلیک کنید.