سخنان توماس جفرسون (4)

1

خورشید، پزشک پر قدرت من است.

توماس جفرسون

 

 هیچ چیز نمی تواند مانع از رسیدن مردی به هدفش شود که نگرش ذهنی درستی دارد و هیچ چیز نمی تواند به مردی کمک کند که نگرش ذهنی نادرستی دارد.

توماس جفرسون

 

 ذهن مشغول، همواره شادمان است.

توماس جفرسون

1

برای دیدن بقیه سخنان توماس جفرسون روی اینجا کلیک کنید.