سخنان توماس کارلایل (1)

1

1کارهایی که در گذشته کرده‌ایم ما را مانند سایه تعقیب می‌کنند و نسبت به نوع آن‌ها ما را به سوی بدی یا خوشی می‌کشند.

توماس کارلایل

1

بزرگی مردان بزرگ از طرز رفتارشان با مردان خرد آشکار می شود.

توماس کارلایل

1

اگر ندانید که به کجا می روید، هر راهی شما را با خود خواهد برد.

توماس کارلایل

11

برای دیدن بقیه سخنان توماس کارلایل روی اینجا کلیک کنید.