سخنان توماس کارلایل (2)

1

 بزرگترین عیب آن است که از عیب خویش آگاه نباشیم.

توماس کارلایل

 

 تاریخ، سیر خود را بر زندگی مردان بزرگ بنا نموده است.

توماس کارلایل

 

انسان، حیوان ابزارمند است.

توماس کارلایل

1

برای دیدن بقیه سخنان توماس کارلایل روی اینجا کلیک کنید.