سخنان توماس کارلایل (3)

1

 آرزوهای مثبت، "نیک بختی" و آرزوهای منفی، "سنگدلی" است.

توماس کارلایل

 

 تجربه بهترین درس است، هر چند که دستمزد آن گران باشد.

توماس کارلایل

 

 هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.

توماس کارلایل 

1

برای دیدن بقیه سخنان توماس کارلایل روی اینجا کلیک کنید.