سخنان توماس کارلایل (3)

1

 برای آنکه در زندگی دچار لغزش نشوی، همواره قلب خود را پاک نگاه دار.

توماس کارلایل

 

 اخلاق، مهمترین درس است؛ هر چند دستمزد آن گران باشد.

توماس کارلایل

 

 ویژگی های هرکس مربوط به خوبیها و بدیهای اخلاقی دوستان او است.

توماس کارلایل

1

برای دیدن بقیه سخنان توماس کارلایل روی اینجا کلیک کنید.