سخنان جان ماکسول (2)

بیشتر مردم در دامنه ی کوه، صعود را رها نمی کنند، بلکه آنها در نیمه ی راه صعود را رها می کنند.

جان ماکسول

1

زیاد کار کردن هنر نیست، هوشمندانه کار کردن هنر است.

جان ماکسول

 

مردم زمانی به دانایی شما اهمیت می دهند که بدانند به آنها اهمیت می دهید.

جان ماکسول

1

برای دیدن بقیه سخنان جان ماکسول روی اینجا کلیک کنید.