سخنان جان ماکسول (3)

 1

اگر خود به خویشتن اعتماد ندارید، دیگران هم به شما اعتماد نخواهند کرد.

جان ماکسول

 

امروز باید گامی شجاعانه بردارید تا فردا به اوج توانایی خود برسید.

جان ماکسول

 

اگر کار دیروز به نظرتان بزرگ می رسد، امروز کار مهمی انجام نداده اید.

جان ماکسول

1

برای دیدن بقیه سخنان جان ماکسول روی اینجا کلیک کنید