سخنان جان ماکسول (5)

1

دیگران ما را آنگونه می بینند که ما خودمان را می بینیم.

جان ماکسول

 

پیش از ْآنکه دیگران شما را باور کنند، شما آنها را باور کنید.

جان ماکسول

 

اشخاص معمولاً به کسی که به آنها توجه کرده است، علاقه نشان می دهند.

جان ماکسول

1

برای دیدن بقیه سخنان جان ماکسول روی اینجا کلیک کنید.