سخنان جبران خلیل جبران (2)

1

هنگامی که به بالای کوه رسیدید ، تازه آغاز بالا رفتن است.

جبران خلیل جبران

 

هنگامی که در سکوت شب گوش فرا دهی خواهی شنید که کوهها و دریاها و جنگلها با خود کم بینی و هراس خاصی نیایش می کنند .

جبران خلیل جبران

 

و کدامین ثروت است که محفوظ بدارید تا ابد؟
آنچه امروز شما راست ، یک روز به دیگری سپرده شود.
پس امروز به دست خویش عطا کنید ، باشد که شهد گوارای سخاوت ، نصیب شما گردد ، نه مرده ریگی وارثانتان.

جبران خلیل جبران

1

برای دیدن بقیه سخنان جبران خلیل جبران روی اینجا کلیک کنید.