سخنان جبران خلیل جبران (4)

1

دهش (بخشش )، آنگاه که از ثروت است و از مکنت ، هر چه بسیار ، باز اندک باشد ، که واقعیت بخشش ، ایثار از خویشتن است.

جبران خلیل جبران

 

رابطه قلبی دو دوست نیاز به بیان الفاظ و عبارات ندارد .

جبران خلیل جبران

 

سرود آزادی از بین میله های زندان بیرون نمی آید.

جبران خلیل جبران

1

برای دیدن بقیه سخنان جبران خلیل جبران روی اینجا کلیک کنید.