سخنان جین وبستر (4)

1

وقتی کسی تقدیر را باور داشته باشد، طبیعی است که می نشیند و می گوید "هرچه خدا بخواهد همان است."

جین وبستر

 

انسان هرگز چیزهایی که مزه اش را نچشیده هوس نمی کند، اما پس از اینکه یکبار مزه ی نعمتی را چشید، آن وقت دیگر محرومیت از آن دشوار است.

جین وبستر

 

مسافرت و دیدن دنیا خود یک نوع آموختن و پروردن است.

جین وبستر

1

برای دیدن بقیه سخنان جین وبستر روی اینجا کلیک کنید.