سخنان دانته (1)

1

به یاد داشته باش که امروز طلوع دیگری ندارد.

دانته

 

حتی زمانی هم که بدون امید زندگی می کنیم، آرزوهایی داریم.

دانته

 

نیت نخستینِ کسی که عمل می کند، در هر کاری که باشد، آشکار ساختن تصویر خویش است.

دانته

1

برای دیدن بقیه سخنان دانته روی اینجا کلیک کنید.