سخنان دانته (3)

1

تنها هدیه دادن مهم نیست، سلیقه در انتخاب هم مهم است.

دانته

1

آسایش، پاداشی است که پس از هرکار و تلاش، چشم براه بشر است.

دانته

 

 عاشق آن کسی باش که بر دو سویه بودن عشق پافشاری می کند.

دانته

1

برای دیدن بقیه سخنان دانته روی اینجا کلیک کنید.