سخنان دانته (4)

1

احساس شرم کمتر نتیجه گناهی بزرگتر است.

دانته

  

 همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است.

دانته

 

 طبیعت، هنر خداوند است.

دانته

 

 بهشت نیز در تنهایی دیدنی نیست.

دانته

1

برای دیدن بقیه سخنان دانته روی اینجا کلیک کنید.