سخنان دکارت (1)

11

می اندیشم پس هستم، هستم چون فکر می کنم، فکر می کنم چون شک می کنم.

دکارت

 

انسان نباید هیچ امری را به عنوان حقیقت قبول کند، مگر آنکه به راستی در نظر او حقیقت باشد.

دکارت

 

 از آنچه شنیده و دیده و خوانده اید، هیچ چیز را قبول نکنید، مگر آنکه درستی و صحت آن بر خودتان آشکار شده باشد.

دکارت

1

برای دیدن بقیه سخنان دکارت روی اینجا کلیک کنید.