سخنان دکارت (2)

1

از هیچ اندیشه جدیدی بدون فهم آن حمایت نکنید. بلکه با شک و تردید در آن وارد شده و حقیقت را کشف کنید.

دکارت

 

 ما می توانیم مدعی شویم که جسم وجود ندارد و همچنین ادعا کنیم که جهانی نیز وجود ندارد... اما هرگز نمی توانیم ادعا کنیم که من وجود ندارم؛ زیرا من می توانم در حقیقت سایر اشیاء شک کنم .

دکارت

 

 زمانی که خداوند ما را خلق می کرد، تصور فطری خویش را در ذهن ما مهر نمود.

دکارت

1

برای دیدن بقیه سخنان دکارت روی اینجا کلیک کنید.