سخنان دکارت (3)

1

برای اینکه بتوانم در مسیر زندگانی با اطمینان خاطر گام بردارم و عمل کنم، میل فوق العاده ای دارم که بدانم چگونه می توان بین حقیقت و غیر حقیقت، راست و دروغ و درستی و نادرستی تفاوت قایل شد.

دکارت

 

 کسانی که آهسته می روند، اگر همواره در راه راست قدم بردارند، از آنانکه می شتابند و به بیراهه می روند بسیار بیشتر خواهند رفت.

دکارت 

 

 باید بخواهیم تا بتوانیم!

دکارت

1

برای دیدن بقیه سخنان دکارت روی اینجا کلیک کنید.