سخنان دکارت (4)

1

رقابت تا زمانی پسندیده است که کار را به حسادت نکشاند.

دکارت

 

 مسافرت چیزی است کم و بیش مثل حرف زدن با آدمیان قرنهای گذشته.

دکارت

 

 به جای تسلط بر جهان، باید بر خویشتن مسلط شد.

دکارت

برای دیدن بقیه سخنان دکارت روی اینجا کلیک کنید.