سخنان رجبعلی خیاط (2)

1

خدا همه عالم را برای شما و شما را برای خودش آفریده است.ببینید که چه مقام و منزلتی برای شما آفریده است.

رجبعلی خیاط

 

قاشق برای خوردن غذل خوب است و فنجان برای چای نوشیدن و...انسان هم تنها برای آدم شدن خوب است.

رجبعلی خیاط

 

مقدسها همه کارشان خوب است فقط باید منیت خود را با خدا عوض کنند.

رجبعلی خیاط

1

برای دیدن بقیه سخنان رجبعلی خیاط روی اینجا کلیک کنید.