سخنان ریچارد باخ (1)

1

برای بسیاری از مرغان، تنها خوردن غذا مهم است و پرواز اهمیتی ندارد.

ریچارد باخ

 

بهشت، یک مکان نیست و یک زمان هم نیست؛ بهشت یعنی کامل شدن.

ریچارد باخ

 

من وجود ندارم که جهان را تحت تاثیر قرار دهم، وجود دارم که زندگیم را به شیوه ای بگذرانم که مرا شادمان سازد.

ریچارد باخ 

1

برای دیدن بقیه سخنان ریچارد باخ روی اینجا کلیک کنید.